Εκτύπωση

Η ρυθμιστική του 2013-2014

 Επιτέλους η ρυθμιστική. Οτι και να πούμε ειναι σε ώτα μη ακουώντων αλλά στην περιπτωση μας φέτος ηρθε νωρίς και δεν μας αγχωσε και τοσο να τρέχουμε τελευταία ώρα. Ελπίζω γρήγορα να γίνουμε πολιτισμένη χώρα και να εχουμε μόνιμη ρυθμιστική με προσαρμογές προς θήρευση. Αυτό απαιτεί σοβαρότητα απο το κράτος και υπευθυνότητα από εμας τουε Κυνηγούς. Κατά τα λοιπά:

α.α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΜΟΝΟ ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ XΡONIKH ΠΕΡΙΟΔΟΣΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙΟΡΙΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ
ΠΟΥΛΙΑ ΕΔΑΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΟΒΙΑ
1 Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες 12
2 Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)   15/9-28/2 Ολες 10
3 Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)   1/10-15/12 ΤετΣαβΚυρ 2
4 Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar)   1/10-15/12 ΤετΣαβΚυρ 4
5 Φασιανός (Phasianus colchicus)   15/9-31/12 ΤετΣαβΚυρ 1
6 Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες 12
7 Φάσα (Columba palumbus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες Χωρίς όριο
8 Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες Χωρίς όριο
9 Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8-14/9 15/9-10/2 Ολες 10
10 Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες 25 συνολικά από όλα τα είδη
11 Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες
12 Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες
13 Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες
14 Κότσυφας (Turdus merula) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες
15 Καρακάξα (Pica pica) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
16 Κάργια (Corvus monedula) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
17 Κουρούνα (Corvus corone) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
18 Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
ΥΔΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ
1 Σφυριχτάρι (Anas penelope)   15/9-10/2 Ολες 12 συνολικά από όλα τα υδρόβια
2 Κιρκίρι (Anas crecca)   15/9-31/1 Ολες
3 Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos)   15/9-31/1 Ολες
4 Σουβλόπαπια (Anas acuta)   15/9-10/2 Ολες
5 Σαρσέλα (Anas querquedula)   15/9-10/2 Ολες
6 Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)   15/9-10/2 Ολες
7 Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)   15/9-31/1 Ολες
8 ΤTsικνόπαπια (Aythya fuligula)   15/9-10/2 Ολες
9 Φλυαρόπαπια (Anas strepera)   15/9-31/1 Ολες
10 Φαλαρίδα (Fulica atra)   15/9-10/2 Ολες
11 Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)   15/9-10/2 Ολες
12 Νερόκοτα (Gallinula chloropus)   15/9-10/2 Ολες 10
13 Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)   15/9-10/2 Ολες 10
14 Καλημάνα (Vanellus vanellus)   15/9-31/1 Ολες 10
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1 Αγριοκούνελο (Oryctolagus Cuniculus) 20/8-14/9 15/9-10/3 Ολες Χωρίς όριο
2 Λαγός (Lepus europeus)   15/9-10/1 ΤετΣαβΚυρ 1
3 Αγριόχοιρος (Sus scrofa)   15/9-20/1 ΤετΣαβΚυρ 4 ανά ομάδα
4 Αλεπού (Vulpes vulpes)   15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
5 Πετροκούναβο (Martes foina)   15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.

* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5
*** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ.7

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2. Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2013 μέχρι και 20.1.2014 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
3. Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι τεσσάρων (4) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
4. Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2013 μέχρι 20.1.2014 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2014 μέχρι 28.2.2014 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. Διευκρινίζεται ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης.
5. Απαγορεύεται το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ' όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.
6. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
7. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ειδών που επισυνάπτεται της παρούσης με τις παρακάτω εξαιρέσεις:
α) στο νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις παρακάτω Κυριακές: 15.9.2013, 22.9.2013, 29.9.2013, 06.10.2013, 13.10.2013, 20.10.13. 27.10.13, 3.11.2013 και 10.11.2013.
β) στους νομούς Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α' ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2013 έως 30.11.2013 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή. Εξαιρείται η Νήσος Χίος η οποία επλήγη από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2012 όπου επιτρέπεται από 15.9.2013 – 17.11.2013 και μόνο τις μέρες Σάββατο- Κυριακή.
γ) Παρατείνεται η ισχύς της παραγράφου (Α) της αριθ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21.08.2007) απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20.08.2013 έως 14.09.2013.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται το κυνήγι:
1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων
1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής
1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές
1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ 414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει.
1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 23 του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
2. Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
3. Επιτρέπεται – κατ' εξαίρεση – για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στη νήσο Λήμνο, όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθ.168042/1277/30-4-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής(ΦΕΚ 1581/Β'/2012),
4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.